BRAMSNÆS SEJLKLUBS VEDTÆGTER
Pr. 13. September 2021
Navn og formål

§ 1.

Bramsnæs Sejlklub er stiftet den 09.10.71 og har hjemsted i Lejre Kommune.
Klubbens formål er at fremme sejlsporten, at hjælpe og vejlede ungdommen og andre til at blive ansvarsbevidste sportsudøvere på vandet og foranledige faciliteter m.v. til sejlsportens fremme.

§ 2.
Bramsnæs Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion (DS), samt Danmarks Idræts- Forbund (DIF) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).
Klubben er undergivet Forbundenes love og vedtægter. Medlemsforhold:

§ 3.

Medlemskab tilbydes i følgende 6 grupper: 

1. Juniorer – aktive til og med 24 år. 

2. Seniorer – aktive fra og med 25 år.

3. Passive medlemmer – ikke aktive rettigheder. 

4. Familiemedlemskab – ægtefæller/samboende samt deres hjemmeboende børn under 25 år.

5. Æresmedlemmer.

6. Vinterbadere – ret til deltagelse i specifikke vinterbader aktiviteter, sociale arrangementer, og “pligt” til deltagelse i arbejdsweekender på samme måde som andre medlemmer, men herudover samme status som passivt medlemskab. 

Alle medlemmer der ønsker optagelse i gruppe 4 skal oprette en profil på hjemmesiden – altså én profil pr. person, og herefter tilmelde sig familiemedlemskabet.

Aktive medlemmer kan deltage i klubbens arrangementer og kan udøve alle klubbens discipliner, herunder anvende klubbens materiel efter gældende regler.


Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og udnævnes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 4.
Indmeldelse sker ved henvendelse til den dertil udnævnte medlemsadministrator, der ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen, (men valgt af bestyrelsen til at varetage opgaven). Indmeldelsen af umyndige kræver tillige forældrenes/værges samtykke.

§ 5.
For nye medlemmer der optages efter 1. august er kontingentet halvdelen af det til enhver tid gældende kontingent for hele året.

§ 6.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
For alle aktive medlemskaber gælder derudover et kontingent i form af praktisk arbejde. Juniorer og Familiemedlemskaber skal stille med en person over 16 år som arbejdskraft. Er det ikke muligt at stille til arbejdsdage mv. tilbydes andet arbejde.

§ 7.
Kontingentet skal være kassereren i hænde den 1. april. Ved manglende indbetaling, udsendes en påmindelse af medlemsadministrator. Medlemmer der ikke har betalt kontingent inden den 1. maj, slettes uden yderligere varsel af kartoteket.
Fornyet medlemskab kan kun finde sted, når skyldige restancer er indbetalt. 

§ 8.
Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til den dertil udnævnte medlemsadministrator, der ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen, (men valgt af bestyrelsen til at varetage opgaven).

§ 9.
Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, eller på skriftlig begæring fra mindst 5 medlemmer, udelukke et medlem fra klubben. Dog skal det bestyrelsesmøde, hvor afgørelsen træffes være fuldtalligt. Udelukkelse kan kun finde sted, når mindst 4 af de afgivne stemmer er for. Den således udelukkede, har ret til at forlange afgørelsen påkendt ved førstkommende generalforsamling, på hvilken vedkommende har taleret. I den mellemliggende periode er vedkommende forment adgang til klubben.


Bestyrelsen

§ 10.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 5 medlemmer, som efterfølgende konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Er der ingen i bestyrelsen der kan/evner at varetage posten som kasserer, kan bestyrelsen udpege en kasserer blandt medlemmerne. Er der stadig ingen der ønsker posten, kan bestyrelsen ekstraordinært betale en udefra til at varetage posten.Bestyrelsen nedsætter de enkelte udvalg med formænd, der ikke nødvendigvis er medlemmer af bestyrelsen.

Herudover vælges:
2 revisorer
1 bestyrelsessuppleant
1 revisorsuppleant
(Bestyrelsessuppleant kan passende varetage jobbet som sekretær)

Valgperioden til bestyrelsen og for revisorer gælder for 2 år.
Valgperioden for suppleanter gælder for 1 år.

Det ene år vælges: Det andet år vælges:

3 bestyrelsesmedlemmer 2 bestyrelsesmedlemmer

1 bestyrelsessuppleant 1 bestyrelsessuppleant

1 revisor 1 revisor

1 revisorsuppleant 1 revisorsuppleant

§ 11.
Bestyrelsen er den øverste ledelse af klubbens anliggender, og har ansvaret for klubmidlernes rette anvendelse samt kontrollen med at klubbens love følges.

§ 12.
Bestyrelsesmøder sammenkaldes af formanden ved skriftlig dagsorden, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt når mindst 4 medlemmer, blandt hvilke formanden eller næstformanden er til stede.

Sagerne afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt stemmerne står lige, er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Klubben forpligtiges ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

§ 13.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af indskud til kapsejladser, samt præmiernes antal og værdi.


Generalforsamling

§ 14.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.Der afholdes generalforsamling i marts måned. Meddelelse herom skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før afholdelsen.
Meddelelsen sendes via mail, dog som almindeligt brev til de medlemmer der ikke har en mailadresse, og skal indeholde dagsorden ifølge § 16, udkast til regnskab for året, forslag til budget for næste regnskabsår, og en påmindelse om fristen for indsendelse af forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilgå bestyrelsen i skriftlig form senest 8 dage inden generalforsamlingen. Eventuelle forslag skal være anført på dagsordenen.

§ 15.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er enhver fremmødt medlem såfremt:
- dette ikke er i restance.
- dette har været medlem i mindst 2 måneder.
- dette er fyldt 15 år.

Ved familiemedlemskab har alle i familien over 15 år stemmeret.
Passive og yngre juniorer er velkomne, men har ikke stemmeret.

§ 16.
På generalforsamlingen er dagsordenen som følger:
1. Valg af dirigent – denne må ikke være medlem af bestyrelsen.
2. Formandens beretning.
3. Beretninger fra afdelingerne.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg ifølge § 10.
8. Eventuelt.

§ 17.
Beslutning om der skal stemmes ved håndsoprækning eller skriftligt, træffes af generalforsamlingen.

§ 18.
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal, uanset det fremmødte antal. Herfra undtages:
1. Forslag til vedtægtsændringer. Hertil kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
2. Forslag til ophør eller sammenlægning med anden klub. Hertil kræver mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede er til stede og at 2/3 af disse stemmer for.
Er der ikke mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, indvarsles en ny generalforsamling til senest 4 uger efter, og denne er da beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

§ 19.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel og indeholde dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på begæring af bestyrelsen eller ved mindst 20 medlemmers skriftlige ønske. En nøjagtig angivelse af dagsorden er en forudsætning.

§ 20.
Ved klubbens eventuelle ophør tilfalder 50% af klubbens midler Dansk Sejlunions ungdomsarbejde og 50% Bramsnæs Kommunes ungdomsarbejde.


Regnskab

§ 21.

Klubbens regnskabsår løber 1. januar til 31. december.

Kassereren skal ved regnskabsårets afslutning afslutte regnskabet og senest den 15. januar afgive det til bestyrelsen og derpå efter godkendelse, videresende det til revisorerne.


Låneoptagelse

§ 22.

Optagelse af lån kan besluttes på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.


Hæftelse

§ 23.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til klubben enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.BILAG: OVERSIGT OVER VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer ved Generalforsamling 2002:
§ 10 1. Afsnit vedr. antal af medlemmer i bestyrelsen
§ 16. Punkt 3 og 4 med ændret tekst

Ændringer ved Generalforsamling 2005:
§ 6. Denne tekst blev til føjet:
For alle aktive medlemskaber gælder derudover et kontingent i form af praktisk arbejde. Juniorer og Familiemedlemskaber skal stille med en person over 16 år som arbejdskraft. Er det ikke muligt at stille til arbejdsdage mv. tilbydes ved afbud andet arbejde, og såfremt det heller ikke er muligt, hæves kontingentet for året med kr. 200.-

Ændringer ved Generalforsamling 2007:
§ 1 Lejre kommune ændret fra Bramsnæs kommune.
§ 2 Dansk Kano og Kajakforbund tilføjet.
§ 10 Ordet ”mindst” tilføjet således bestyrelsen består af mindst 4 aktive medlemmer samt en formand.

Ændringer ved Generalforsamling 2009:
Overskrift ændret til ’vedtægter’
§ 2. Tilføjet: Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).
og – ’ægtefæller/samboende samt deres børn under 25 år.’ Samt ’Aktive medlemmer kan deltage i klubbens arrangementer og kan udøve alle klubbens discipliner, herunder anvende klubbens materiel efter gældende regler’

§ 7. Ændret: ’Marts’ til ’april’ 2 gange, og ’marts’ til ’juni’. 4 ændres til 5. 4 tilføjes.
§ 9. ’er’ tilføjes.
§ 10. Tilføjet: ’6’ og ’-mer’
§ 14. Ændret: ’November’ til ’første halvdel af februar’ og ’15. oktober’ til ’31. december’.
§ 15. Tilføjet / ændret: ’medlem’ ’dette’ – ’dette’ – ’dette’
§ 16. Pkt. 3. ændret til Beretninger fra afdelingerne. Pkt. 4 ændret til regnskab. Pkt. 5 ændret til Fremlæggelse af budget samlet med fastsættelse af kontingent,
§ 18. Ændret / tilføjet: ’vedtægtsændringer’ – ’stemmer’ – ’stemmer’
§ 21. Ændret: ’1. oktober til 30. september’ til ’1. januar til 31. december,’ samt ’20. oktober’ til ’15. januar’
§ 22. Tilføjet ’nogen’

Ændringer ved Generalforsamling 10. februar 2011:
§ 2. Slettet: Dansk Kano og Kajakforbund.

Ændringer ved Generalforsamling 1. marts 2012:
§ 10. ”Der vælges en formand samt en bestyrelse på 4- 6 aktive medlemmer, som efterfølgende konstituerer sig med næstformand og kasserer” ændret til
”Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 5 medlemmer, som efterfølgende konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.”

Ændringer ved Generalforsamling 6. februar 2013:
§ 3, afsnit 4. ”…samt deres børn under 25 år.” ændret til ”…samt deres hjemmeboende børn under 25 år.”

§7. ”Kontingentet skal være kassereren i hænde inden den 1. april. Ved indbetaling efter den 1. april tillægges et gebyr på kr. 100,00 for medlemsgrupper 1 og 4. For gruppe 2 og 3 udgør gebyret kr. 50,00. Medlemmer der ikke har betalt kontingent inden den 1. juni slettes af kartoteket.” ændres til: ”Kontingentet skal være kassereren i hænde inden den 1. maj. Ved indbetaling efter den 1. maj tillægges et gebyr på kr. 100,00 for medlemsgrupper 1 og 4. For gruppe 2 og 3 udgør gebyret kr. 50,00. Medlemmer der ikke har betalt kontingent inden den 1. juli slettes af kartoteket.”

§14. ”Der afholdes generalforsamling i første halvdel af februar måned.” ændres til: ”Der afholdes generalforsamling i marts måned.”

§ 14. ”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilgå bestyrelsen i skriftlig form senest den 31. december.” ændres til ”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilgå bestyrelsen i skriftlig form senest den 31. januar.”

Ændringer ved Generalforsamling 6. marts 2014:
§ 6, ”… og såfremt det heller ikke er muligt, hæves kontingentet for året med kr. 200.-” slettes.

Ændringer ved Ekstraordinær Generalforsamling 8. april 2014:
§ 4, ”Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse, som derefter afgør om vedkommende kan optages.” Ændres til: ” Indmeldelse sker ved henvendelse til den dertil udnævnte medlemsadministrator, der ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen, (men valgt af bestyrelsen til at varetage opgaven).

§ 8, ” Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kassereren.” Ændres til: ” Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til den dertil udnævnte medlemsadministrator, der ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen, (men valgt af bestyrelsen til at varetage opgaven).”

§ 10, ”… næstformand og kasserer. Der tilføjes: ” Er der ingen i bestyrelsen der kan/evner at varetage posten som kasserer, kan bestyrelsen udpege en kasserer blandt medlemmerne. Er der stadig ingen der ønsker posten, kan bestyrelsen ekstraordinært betale en udefra til at varetage posten.

Ændringer ved Generalforsamling 23. marts 2015:
§ 14. ”Meddelelsen skal være skriftlig og indeholde dagsorden ifølge § 16, udkast til regnskab for året, og forslag til budget for næste regnskabsår.” ændret til
"Meddelelsen sendes via mail, dog som almindeligt brev til de medlemmer der ikke har en mailadresse, og skal indeholde dagsorden ifølge § 16, udkast til regnskab for året, og forslag til budget for næste regnskabsår."

Ændringer ved Generalforsamling 14. marts 2016:
§ 3. ”Alle medlemmer der ønsker optagelse i gruppe 4 skal være tilmeldt medlemskartoteket – altså én indmeldelsesblanket pr. person.” ændret til:
”Alle medlemmer der ønsker optagelse i gruppe 4 skal oprette en profil på hjemmesiden – altså én profil pr. person, og herefter tilmelde sig familiemedlemskabet.”

§ 4. ”Indmeldelse sker ved henvendelse til den dertil udnævnte medlemsadministrator, der ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen, (men valgt af bestyrelsen til at varetage opgaven). Afgørelsen kan ankes til generalforsamlingen. Indmeldelsen af umyndige kræver tillige forældrenes/værges samtykke. Slettes: ”Afgørelsen kan ankes til generalforsamlingen.”

§ 6. Er det ikke muligt at stille til arbejdsdage mv. tilbydes ved afbud andet arbejde. Slettes: ”… ved afbud”

§ 7. ”Ved indbetaling efter den 1. maj tillægges et gebyr på kr. 100,00 for medlemsgrupper 1 og 4. For gruppe 2 og 3 udgør gebyret kr. 50,00. Medlemmer der ikke har betalt kontingent inden den 1. juli slettes af kartoteket.

Fornyet medlemskab kan kun finde sted, når skyldige restancer er indbetalt.” Slettes: ”Ved indbetaling efter den 1. maj, tillægges et gebyr på kr. 100,00 for medlemsgruppe 1 og 4. For gruppe 2 og 3 udgør gebyret kr. 50,00.” Tilføjes: ”Ved manglende indbetaling, udsendes en påmindelse af medlemsadministrator.” Ændres til: ”Medlemmer der ikke har betalt kontingent inden den 1. juni, slettes af kartoteket.”

§ 14. ”Meddelelsen sendes via mail, dog som almindeligt brev til de medlemmer der ikke har en mailadresse, og skal indeholde dagsorden ifølge § 16, udkast til regnskab for året, og forslag til budget for næste regnskabsår.” Ændres til: Meddelelsen sendes via mail, dog som almindeligt brev til de medlemmer der ikke har en mailadresse, og skal indeholde dagsorden ifølge § 16, udkast til regnskab for året, forslag til budget for næste regnskabsår, og en påmindelse om fristen for indsendelse af forslag.”

”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilgå bestyrelsen i skriftlig form senest den 31. januar.” Ændres til: ”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilgå bestyrelsen i skriftlig form, senest 8 dage inden generalforsamlingen.”

Ændringer ved Generalforsamling 29. marts 2017:
§ 3. Medlemskab tilbydes i følgende 5 grupper:

1. Seniorer – aktive over 25 år.
2. Juniorer – aktive under 25 år.
3. Passive medlemmer – ikke aktive rettigheder.
4. Familiemedlemskab – ægtefæller/samboende samt deres hjemmeboende børn under 25 år.
5. Æresmedlemmer. Ændret til:

Medlemskab tilbydes i følgende 5 grupper:
1. Juniorer – aktive til og med 24 år.
2. Seniorer – aktive fra og med 25 år.
3. Passive medlemmer – ikke aktive rettigheder.
4. Familiemedlemskab – ægtefæller/samboende samt deres hjemmeboende børn under 25 år.
5. Æresmedlemmer.

§ 5. For nye medlemmer der optages efter 1. marts er kontingentet forfalden til betaling pr. 30 dage. For nye medlemmer der optages efter 1. august er kontingentet halvdelen af det til enhver tid gældende kontingent for hele året og forfalder til betaling pr. 30 dage. Ændret til:
For nye medlemmer der optages efter 1. august er kontingentet halvdelen af det til enhver tid gældende kontingent for hele året.

§ 7. Kontingentet skal være kassereren i hænde inden den 1. maj. Ved manglende indbetaling, udsendes en påmindelse af medlemsadministrator. Medlemmer der ikke har betalt kontingent inden den 1. juni slettes af kartoteket.

Fornyet medlemskab kan kun finde sted, når skyldige restancer er indbetalt. Ændret til:
Kontingentet skal være kassereren i hænde den 1. april. Ved manglende indbetaling, udsendes en påmindelse af medlemsadministrator. Medlemmer der ikke har betalt kontingent inden den 1. maj, slettes uden yderligere varsel af kartoteket.

Fornyet medlemskab kan kun finde sted, når skyldige restancer er indbetalt.

Ændringer ved generalforsamling 13. September 2021: 

§3 tilføjes punkt 6:

“6. Vinterbadere – ret til deltagelse i specifikke vinterbader aktiviteter, sociale arrangementer, og “pligt” til deltagelse i arbejdsweekender på samme måde som andre medlemmer, men herudover samme status som passivt medlemskab." 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram