SIKKERHEDSPOLITIK FOR BRAMSNÆS SEJLKLUBS JUNIORAFDELING

I Bramsnæs Sejlklubs Juniorafdeling sætter vi sejlernes sikkerhed højest.
En klar sikkerhedspolitik giver Juniorteamet mulighed for at afvikle sejladser og uddanne unge sejlere under strukturerede og ansvarlige forhold.
Juniorteamet skal være bekendt med, efterleve og formidle sikkerhedspolitikken.

FØLGEBÅDE
Fører
Hvis følgebåden er omfattet af reglerne for speedbådskørekort:
Føreren skal have duelighedsbevis eller speedbådskørekort. Bevis skal forevises Juniorleder
Er føreren under 18 år skal føreren have speedbådskørekort, også på joller der normalt ikke kræver det.
Føreren / ansvarshavende på følgebåde skal være tilknyttet sejlklubbens Juniorteam, eller være overdraget opgaven og være instrueret af Juniorteamet.

Sikkerhed
Følgebåde skal være forsynet med:
Beskyttelseskappe omkring skrue (under test)
Taske indeholdende: Førstehjælpskasse, line, kniv, brandslukker.
Mindst 1 person i hver følgebåd skal medbringe mobiltelefon/håndholdt radio samt nr. til dagens brovagt.
Anker med line
Paddel / åre.

Aktiv sikkerhed
Såfremt der er mere end 1 juniorsejlbåd på vandet, skal der være 2 følgebåde til rådighed.
Følgebåde skal bemandes med mindst 2 personer.
Besætningen i følgebådene skal kun undtagelsesvis være uden visuel kontakt til samtlige juniorsejlere (undtagelse kan være indsejling til varslet brovagt el. lign.)
Mindst 1 følgebåd skal være lagt fra, når første juniorsejler lægger fra bro.
Sidste følgebåd må ikke fortøjes før alle juniorsejlere er ved bro.

Skader /fejl
Skader / fejl på følgebåde anmeldes til juniorleder.

Brændstof og oplag
Brændstof opbevares i godkendte beholdere som opbevares i aflåst depot ved indgang til kælderen.
Benzin skal være olieblandet før det sættes i depot.
Indkøb varetages af / anmeldes til Juniorleder.

Sejlads
Sejlerkrav
Juniorsejlere skal kunne svømme uden redningsvest, og være fyldt 10 år før aktiv sejlundervisning kan påbegyndes.
Juniorsejlere skal altid benytte CE-godkendt rednings-/jollevest (ikke oppustelig) når han/hun er i jollen eller på havnens broer.
Juniorsejlere skal efterkomme instruktioner og respektere faste sejladsområder.

Vejr- og vindforhold
Juniorteamets instruktører afgør om det er forsvarligt at gennemføre sejlads.
Juniorteamets instruktører afgør den enkelte sejlers sødygtighed og graduerer sejlads derefter.
Det er til enhver tid juniorsejlerens egen afgørelse at sige fra.
Juniorsejlads ved fast vindstyrke over 10 m/sek. bør ikke forekomme.

Brovagt
Under juniorsejlads skal der til enhver tid være en brovagt tilstede på havnen.
Brovagten skal udveksle telefonnr. til førerne af følgebådene og være aktivt til rådighed.

Brovagtens opgaver er:
Bistå ved modtagelse af juniorsejlere, der anløber broerne.
Skabe plads ved broerne og motivere juniorsejlerne til afvikling / optagning.
Være til rådighed som kontaktperson i nødsituationer og tilkalde evt. assistance.
Brovagten skal være over 18 år og være instrueret om opgaven af Juniorteamet.

Sikkerhed i land
Alarmeringsvejledning med angivelse af klubbens adresse skal være synligt ophængt.
Førstehjælpskasse skal være til rådighed i klubhuset.
Vejledning i førstehjælp skal være synligt ophængt.
Mappe med navne og kontaktadresser + telefonnumre på alle juniorer, skal være tilgængeligt i klubhuset.

Børneattester
Alle medlemmer i Juniorteamet skal løbende give samtykke til og vil blive kontrolleret i henhold til gældende lovgivning for Børneattester. (Krænkelser og overgreb mod børn)

Forsikringsforhold
Instruktører
Bramsnæs Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion der indgår i kollektive forsikringer under DIF. Forsikringerne dækker ansvar og arbejdsskade for frivillige og ansatte i klubben.

Sejlere
Forsikringen dækker IKKE de aktive, der må forsikre sig selv, hvis det ønskes.

Materiel
Klubbens joller og følgebåde forsikres efter individuelle beslutninger. Vurdering / beslutninger vedr. forsikringsforhold varetages af sejlklubbens bestyrelse.

Gyldighed
Enhver ændring i sikkerhedspolitikken skal forelægges og godkendes af bestyrelsen i Bramsnæs Sejlklub.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram